ontslagrecht

met instemming werknemer

In het ontslagrecht geldt als regel dat een arbeidsovereenkomst met instemming van de werknemer kan worden opgezegd. Maar alleen op redelijke gronden. Én als herplaatsing in een andere functie niet mogelijk is, of niet in de rede ligt. Een werkgever moet dan wel steeds de geldende opzeggingstermijn in acht nemen.

uitzonderingen

De uitzonderingen op die regel zijn:

  • beëindiging door opzegging met toestemming van het UWV, bij bedrijfseconomische noodzaak
  • de beëindiging door opzegging met toestemming van het UWV, na twee jaren van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte van de werknemer en;
  • in overige – slechts in door de wet benoémde gevallen – ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter op verzoek.

In het laatste geval gaat het veelal om omstandigheden / redenen voor ontslag die meer in de persoon van werknemer gelegen zijn.

Natuurlijk komen de uitzonderingen op de regel pas aan de orde als de werknemer niet instemt met de door een werkgever voorgestelde beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

grove schets

Het bovenstaande is een heel grove schets van het ontslagrecht. En het op staande voet ontslag om een dringende reden komt daarin ook nog niet eens voor.  

Hoe de ontslagregels in een individuele situatie moeten worden toegepast is van veel factoren afhankelijk. Alle relevante feiten en omstandigheden van het concrete geval zijn van belang. En die moeten bij de beoordeling van een zaak allemaal worden meegenomen. Wij kunnen u daarin adviseren, bijstaan en vaak ook – voor en namens u – procederen.